Zhytomyr region

Zhytomyr Oblast (Ukrainian: Житомирська область, translit. Zhytomyrs’ka oblast’; also referred to as Zhytomyrshchyna - Ukrainian: Житомирщина) is an oblast (province) of northern Ukraine. The administrative center of the oblast is the city of Zhytomyr. Its population is approximately 1,208,212 (2020 est.). Wikipedia ->